ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ
   1. Για τέλεση Βαπτίσεως νηπίου, προσέρχονται οι γονείς του, ή ένας απ' τους δύο, στον Ναό, προσκομίζοντας την Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως που τους χορηγήθηκε από το μαιευτήριο, καθώς και το Δελτίο Ταυτότητός τους, και δηλώνουν την ημέρα και ώρα που επιθυμούν για την τέλεση του Μυστηρίου. Εάν δεν διαμένουν εντός της ενορίας, πρέπει να διαθέτουν, μαζί με τα παραπάνω, Υπηρεσιακό Σημείωμα από τον εφημέριο της ενορίας τους. Προσοχή: Εάν οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι,  οφείλουν να το γνωστοποιήσουν στον ιερέα, και να έχουν επισυνάψει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/81  του/της εν διαστάσει συζύγου, που να αναφέρεται η συναίνεσή του ως προς το γεγονός της Βαπτίσεως και ως προς το όνομα που θα λάβει το παιδί, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Εάν δεν είναι εφικτό, απαραίτητη καθίσταται η άδεια εισαγγελέως για την τέλεση του Μυστηρίου.   2. Για τέλεση Βαπτίσεως ενηλίκου, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: α) Δελτίο Ταυτότητος ή Διαβατήριο σε ισχύ, και φωτοτυπία του, β) Πράσινη κάρτα και φωτοτυπία της. γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/81, που να δηλώνεται ότι δεν έχει τελεστεί στο παρελθόν το Άγιο Βάπτισμα. Συμπληρώνεται στον Ναό. Αυτά, με την Αίτηση του εφημερίου, διαβιβάζονται προς την Μητρόπολη και χορηγείται η άδεια Κατηχήσεως, κατά την τάξη της αρχαίας Εκκλησίας. Με το πέρας της Κατηχήσεως τελείται η Βάπτιση του ενηλίκου.
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ
  1. Για πρώτο (Α') Γάμο, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Πιστοποιητικά αγαμίας, που χορηγούνται στους μελλονύμφους από την ενορία που διαμένουν. Απαραιτήτως παρίστανται οι ίδιοι και συμπληρώνουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/81. Επίσης παρίστανται δύο (2) μάρτυρες, που να μην έχουν α' και β' βαθμού συγγένεια με τους μελλόνυμφους (δηλ. όχι γονείς και αδέλφια τους). Εάν ο Γάμος τελεστεί στην ενορία που κατοικούν, το Πιστοποιητικό αγαμίας συμπληρώνεται με τα άλλα έγγραφα προς έκδοση Άδειας Γάμου. β) Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από την  Δ. Ο. Υ. γ) Δημοσίευση αγγελίας Γάμου σε οποιαδήποτε εφημερίδα. βάσει του Αστικού Κώδικα. δ) Δελτία Ταυτότητος μελλονύμφων και μαρτύρων.   2. Για πρώτο (Α') Γάμο ενώ έχει προηγηθεί πολιτικός με το ίδιο πρόσωπο, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Πιστοποιητικά αγαμίας, ως ανωτέρω. β) Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από την  Δ. Ο. Υ. γ) Ληξιαρχική Πράξη τελέσεως πολιτικού γάμου. δ) Δελτία Ταυτότητος μελλονύμφων και μαρτύρων.   3. Για δεύτερο (Β') γάμο εκ διαζεύξεως, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Πιστοποιητικά αγαμίας, ως ανωτέρω. β) Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από την  Δ. Ο. Υ. γ) Διαζευκτήριο από την Μητρόπολη, με την ένδειξη "αποκλειστικώς δι' έκδοσιν Αδείας Γάμου". Σε περίπτωση διαζεύξεως εκ πολιτικού γάμου, επισυνάπτεται η Ληξιαρχική Πράξη τελέσεως πολιτικού γάμου με την Πράξη λύσεως του γάμου. δ) Δημοσίευση αγγελίας Γάμου σε οποιαδήποτε εφημερίδα, βάσει του Αστικού Κώδικα. ε) Δελτία Ταυτότητος μελλονύμφων και μαρτύρων.   4. Για δεύτερο (B') γάμο εκ χηρείας, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Πιστοποιητικά αγαμίας, ως ανωτέρω. β) Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από την  Δ. Ο. Υ. γ) Πιστοποιητικό τελεσθέντος Γάμου από την Μητρόπολη που τελέστηκε ο πρώτος Γάμος δ) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του/της πρώην συζύγου. ε) Δημοσίευση αγγελίας Γάμου σε οποιαδήποτε εφημερίδα, βάσει του Αστικού Κώδικα. στ) Δελτία Ταυτότητας μελλονύμφων και μαρτύρων.   5. Για τέλεση Γάμου αλλοδαπού, εκτός των ανωτέρω, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοτυπία του. β) Βεβαίωση Βαπτίσεως και φωτοτυπία του. γ) Πιστοποιητικό Γεννήσεως, πρωτότυπο και μεταφρασμένο στην ελληνική. δ) Πράσινη Κάρτα, για υπηκόους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μάρτυρες πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι.   6. Για ανασύσταση Γάμου (δηλ. Γάμου, ο οποίος λύθηκε με διαζύγιο, αλλά οι διαζευγμένοι επιθυμούν την επανένωσή τους), απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Υπεύθυνες Δηλώσεις για τον καθένα, που συμπληρώνονται στον Ναό που θα τελεστεί η Ακολουθία. β) Διαζευκτήρια από την Μητρόπολη, με την ένδειξη "αποκλειστικώς δι' έκδοσιν Αδείας Γάμου". γ) Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από την  Δ. Ο. Υ. Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζονται Πιστοποιητικά αγαμίας. Όλα τα έγγραφα συμπληρώνονται στον Ναό που θα τελεστεί η Ακολουθία.   Αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι μελλόνυμφοι προσέρχονται στον Ναό για την έκδοση της Άδειας Γάμου κατόπιν συνεννοήσεως, λόγω της περιορισμένης χρονικής ισχύος των εγγράφων.